Senin, 11 Mei 2015

Pedaran Riwayat hirup, Boigrafi, jeung Otobiografi


Riwayat Hirup

            Riwayat hirup nya éta tulisan ngeunaan biodata atawa idéntitas hiji jalma sacara spésifik/husus. Dina riwayat hirup tulisan ngeunaan idéntitas teu di tambah-tambah ku katerangan-katerangan anu leuwih nguatkeun idéntitas nu di tulis.

            Biasana riwayat hirup ditulis dina keretas salambar atawa dua lambar, sabab riwayat hirup teu merlukeun katerangan anu loba. Upama urang rék ngalamar pagawéan anu kudu dilampirkeun téh riwayat hirup lain biografi atawa otobiografi.
            Hal-hal anu di tulis dina riwayat hirup diantarana:
1.             Ngaran
2.             Tempat tanggal lahir
3.             Pagawéan
4.             Ngaran indung-bapa
5.             Alamat
6.             Jenis kelamin
7.             Agama
8.             Riwayat sakola
9.             Riwayat pagawéan
10.          Préstasi

Biografi
            Biografi asalna tina kecap bio anu hartina hirup jeung grafis anu hartina tulisan. Jadi sacara étimologi biografi nya éta tulisan riwayat hirup hiji jalma.
Sarua jeung riwayat hirup biografi ogé nuliskeun ngeunaan riwayat hirup hiji jalma.  Nulis biografi teu sarua, aya nu lengkep aya ogé anu henteu gumantung ka nu nulisna. Bédana biografi jeung riwayat hirup nya éta lamun riwayat hirup mah ditulis sacara husus euweuh katerangan anu nguatkeun idéntitas anu di tulis sedengkeun biografi mah riwayat hirup anu di tulis dieuyeuban ku katerangan-katerangan anu nguatkeun katerangan idéntitas anu di tulis.
            Jadi, biografi nya éta tulisan ngeunaan riwayat hirup hiji jalma anu di tulis ku jalma séjén dina wangun karangan narasi. Maksudna tulisan riwayat hirupna ditulis dina wangun prosa, anu idéntitas tokohna di tulis dilengkepan ku katerangan-katerangan anu nguatkeun idéntitasna.
            Anu ditulis dina biografi méh sarua jeung riwayat hirup, nya éta:
1.             Ngaran
2.             Tempat tanggal lahir
3.             pagawéan
4.             Ngaran indung-bapa
5.             Alamat
6.             Jenis kelamin
7.             Agama
8.             Riwayat sakola
9.             Riwayat pagawéan
10.          Prestasi

Tujuan nulis biografi nya éta :
1.             Méré nyaho sacara kongkrit riwayat hirup hiji jalma ka masarakat.
2.             Tujuan ékonomi, supaya biografi di bukukeun sarta engkéna dijual ka masarakat.

 Biasana jalma anu ditulis dina biografi nya éta jalma anu dianggap teu biasa upama dibandingkeun jeung jalma kalolobaan. Ka teu biasaanna bisa hal anu dianggap hadé atawa sabalikna hal anu dianggap goréng, nepi ka nimbulkeun kapanasaran jalma loba kana kahirupannana.
Biografi anu geus dibukukeun diantarana:
1.             Nabi Muhammad, SAW
2.             Soekarno
3.             Soeharto
4.             Jéndral Soedirman
5.             Déwi Sartika
6.             R.A. Kartini
7.             Adolp Hitler

Disatukangeun conto biografi di luhur aya kumpulan biografi masarakat Sunda anu judulna “Apa dan Siapa Orang Sunda”. Ieu buku nyaritakeun riwayat jalma-jalma sunda anu kasohor, diantarana seniman, sastrawan, budayawan, cendekiawan, nepi ka negarawan

Otobiografi
            Otobiografi dina basa Indonesia disebut Autobiografi. Ciri-ciri otobiografi sarua jeung biografi tapi bédana otobiografi tulisan riwayat hirupna ditulis ku sorangan. Jadi,

Otobiografi nya éta tulisan riwayat hirup hiji jalma anu di tulis ku pribadina sorangan dina wangun karangan narasi.


TUGAS

1. Tuliskeun Dua biografi tokoh sunda di buku tulis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar